AG Technology

Vector-AG Technology Limited
ISO 9001
ISO 14001

常見問題

FAQ

常見問題

本節旨在幫助您找到我們回復的最常見問題的答案,其中包括消磁定義。如果您在列表中找不到您的問題,請立即聯繫我們,我們將很樂意為您提供幫助。

睇情況而定, 如果過hard disk係硬件問題譬如磁頭壞咗, 咁我哋需要零件去處理, 呢啲情況有需要先確認需唔需要做, 但如果係一啲軟件問題, 有機會可以先比到file list, 所以要睇返情況.

如果您有任何問題,請隨時與我們聯繫

我們的博客

最新博客與文章